STANOVY OBČIANSKÉHO ZDRUŽENIA

I.

NÁZOV OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Názov  občianskeho združenia je:  TVORÍME FARBAMI OZ

IČO: 529 262 31

II.

SÍDLO OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA      

Sídlom občianskeho združenia je : Pod Lipinami 244/4, 076 61 Dargov

Pôsobnosť združenia: územie celého Slovenska. Je vymedzená stanovami TVORÍME FARBAMI OZ, má vlastnú symboliku, ktorú schvaľuje najvyšší orgán – členská schôdza občianskeho združenia. TVORÍME FARBAMI OZ sa zakladá na dobú neurčitú.

III.

                                 CIEĽ OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA                                          

Cieľom občianskeho združenia je :

1.Na základe dobrovoľnosti a záujmu spájať ľudí, ktorí majú vzťah k umeniu, kreativite a tvorivému sebavyjadreniu. Cieľom združenia je združovať fyzické osoby predovšetkým za účelom organizovania umeleckých a tvorivých dielní. Vzdelávania a uspokojovania ich záujmu v oblasti výtvarných a remeselných zručností so zameraním sa na arteterapiu.  Združenie bude rozvíjať svoje aktivity poradenskou, vzdelávacou, publikačnou a informačnou činnosťou a to aj prostredníctvom internetu.

2. Popri tom bude najmä:

 •  budovať, spravovať a rozširovať informačnú stránku združenia,
 •  organizovať podujatia spojené so vzdelávaním - ako kurzy, školenia, semináre, online kurzy,
 •  spolupracovať s miestnou samosprávou, materskými centrami, psychologickými ambulanciami a psychosociálnymi centrami, centrami pre seniorov, detskými domovmi, s remeselníkmi a podobne zameranými združeniami a organizáciami a to za účelom rozvoja a výmeny skúseností a organizácií tvorivých a arteterapeutických dielní,
 •  podporovať projekty súvisiace s cieľom činnosti,
 •  svojimi aktivitami sa venovať podpore kreativity a tvorivosti,
 •  organizovať prednášky a stretnutia, semináre a diskusie, odborné dialógy, výstavy a pod., vydávanie bulletinov, brožúrok, kníh, príručiek, databáz, zoznamov, CD a pod., za účelom podpory cieľa činnosti OZ,
 •  využívať materiálne prostriedky: zápisné a členské príspevky riadnych, mimoriadnych a čestných členov, výťažky z organizovaných stretnutí, tvorivých dielní, arteterpeutických a tvorivých dielní, publikácií a pod., výťažky z činností pre súkromné a verejné inštitúcie, dary a nenávratné pôžičky určené na konkrétne alebo všeobecné ciele, iné finančné a materiálne príspevky.

IV.

                                                   ČLENSTVO V OBČIANSKOM  ZDRUŽENÍ                                                            

1.Členmi združenia môžu byť i fyzické osoby.

   Členstvo v združení vzniká prijatím člena na základe písomnej žiadosti adresovanej členskej schôdzi,  ktorá žiadosť prerokuje a schváli.

2.Práva členov:

 •  podieľať sa na činnosti združenia,
 •  využívať zariadenia združenia,
 •  voliť a byť volený do orgánov združenia,
 •  obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať stanovisko,
 •  kontrolovať resp. presvedčiť sa o hospodárskom stave združenia.

3.Povinnosti členov:

 •  dodržiavať stanovy združenia,
 •  platiť členské príspevky stanovené na základe rozhodnutia členskej schôdze,
 •  pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jej práci,
 •  zdržiavať sa akýchkoľvek činnosti, ktoré by mohli znemožniť alebo sťažiť dosiahnutie stanoveného účelu,
 •  účastník mimo tohto združenia nesmie vykonávať činnosť, ktorá je predmetom výkonu spoločnej  činnosti združenia.

4.Zánik členstva:

 • členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo zduženia,
 • úmrtím fyzickej osoby,
 • vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
 • vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti alebo z iných dôležitých dôvodov,
 • o vylúčení členstva rozhoduje najvyšší orgán združenia a proti jeho rozhodnutiu má právo člen podať   odvolanie.

V.

ORGÁNY OBČIANSKÉHO ZDRUŽENIA

Orgány  občianskeho  združenia sú:

1.Najvyšší orgán - členská schôdza .

2.Výkonný orgán - predsedníctvo.

3.Štatutárny orgán - predseda predsedníctva t. j . osoba oprávnená konať v mene stanov.

4.Rrevízna komisia.

                                                                                         

1.Členská schádza je najvyšší orgán občianskeho združenia  a je tvorená zo všetkých členov združenia.

Do kompetencie členskej schôdze patrí:

 • rozhodovanie o zlúčení a zániku združenia,
 • schvaľovanie stanov, ich zmien a  doplnkov,
 • schvaľovanie plánu činnosti a výročnej správy
 • schvaľovanie rozpočtu členov predsedníctva a revíznej komisie.

Na platné rozhodnutie členskej schôdze je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov združenia.

2.Predsedníctvo je riadiacim a výkonným orgánom občianskeho združenia. Predsedníctvo je 3-členné  a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov predsedníctva.

Do kompetencie patrí:

 • riadenie činnosti v období medzí dvoma zasadnutiami členskej schôdze,
 • voľba a odvolanie predsedu predsedníctva,
 • zvolávanie členskej schôdze,
 • pripravovanie základných materiálov pre rokovanie členskej schôdze.

Predsedníctvo za svoju činnosť je zodpovedné členskej schôdzi. Členovia predsedníctva sú volení členskou schôdzou. Funkcia v predsedníctve je neplatenou a dobrovoľnou funkciou.

Funkcia v predsedníctve zaniká:

 • odvolaním zo strany členskej schôdze,
 • smrť člena predsedníctva,
 • odstúpením z funkcie.

3.Predseda predsedníctva je štatutárnym orgánom občianskeho združenia t.j. osobou oprávnenou konať v mene  stanov. Predsedu  predsedníctva volí predsedníctvo a to na základe nadpolovičnej väčšiny hlasov členov predsedníctva. Rozhodnutím predsedníctva alebo členskej schôdze môže byť obmedzené právo konať v mene občianskeho združenia. Predsedu volí a odvoláva predsedníctvo.

Predsedu predstavenstvo odvoláva ak:

 • bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonnom funkcie predsedu alebo  za úmyselný trestný čin,
 • o tom sám požiada.

Predsedu môže predsedníctvo odvolať ak:

 • nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie akošesť mesiacov
 • koná v rozpore s ustanoveniami tohto zákona alebo stanovami.

4.Revizná komisia je kontrolným orgánom občianskeho združenia.

Do kompetencie patrí :

 • kontrola hospodárenia združenia,
 • upozorňovanie orgánov na nedostatky činnosti združenia,
 • navrhovanie opatrení revíznej komisie,
 • kontrola hospodárenia združenia.

Revízna komisia je oprávnená:

 • navrhnúť zvolanie mimoriadneho rokovania členskej schôdze, ak si to vyžaduje záujem občianskeho združenia
 • obmedzenie práva predsedu konať v mene občianskeho združenia,
 • zúčastniť sa prostredníctvom svojich členov na rokovaní predstavenstva a hlasom poradným,
 • upozorniť členskú schôdzu na zistené porušenie právnych predpisov alebo stanov.

Členstvo v revíznej komisií je dobrovoľná a neplatená funkcia.

Členstvo v nej  je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch  občianskeho združenia.

VI.

HOSPODÁRENIE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Občianske združenie zabezpečuje svoju činnosť so svojimi príjmami, vlastným majetkom a majetkom, ktorý nadobudol svojou činnosťou.

Majetok občianskeho združenia tvoria:

 • členské príspevky,
 • dary od fyzických osôb,
 • dotácie a granty od právnických osôb.

Prostriedky občianskeho združenia nesmú byť použité na financovanie činnosti politických strán a politických hnutí ani na prospech kandidáta na volenú funkciu.

Ak fyzická osoba alebo právnická osoba poskytla občianskemu združeniu dar alebo príspevok na konkrétny účel, občianske združenia je oprávnené ho použiť na iný účel s predchádzajúcim súhlasom tej osoby, ktorá dar alebo príspevok poskytla . Výnosy z majetku a vlastnej  činnosti  môžu byť použité na podporu cieľa združenia.

VII.

ROZPOČET OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Občianske združenie hospodári podľa schváleného rozpočtu. Rozpočet občianskeho združenia obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky, pričom sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok.

Návrh rozpočtu predkladá na schválenie členskej schôdzi predseda predsedníctvu najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje. Členská schôdza schvaľuje rozpočet občianskeho združenia najneskôr do 31.marca príslušného kalendárneho roka.

VIII.

ÚČTOVNÍCTVO

Občianske združenie vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.

IX.

ZÁNIK  OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

O zániku združenia, jeho zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje najvyšší orgán, ktorý menuje likvidátora / likvidačnú komisiu/. Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom náloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik združenia  treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu  vnútra SR.

X.

SPOLOČNÉ  USTANOVENIA

 

Združenia môžu medzi sebou uzatvárať zmluvy o súčinnosti na dosiahnutie určitého cieľa, prípadne na uplatňovanie iného spoločného záujmu. Na platnosť zmluvy je potrebná  písomná forma.

Zmluvou o súčinnosti sa vymedzí účel súčinnosti, spôsob jej vykonávania, práva a povinnosti zúčastnených združení a prostriedky, ktorými na súčinnosť prispievajú.

Zmluvou o súčinnosti sa môže ustanoviť, že zmluva stratí účinnosť dohodou zúčastnených združení,

Dosiahnutím cieľa, pre ktorý bola uzatvorená, alebo inou skutočnosťou v zmluve uvedenou.

Ak sú schôdze alebo iné zhromaždenia združenia prístupné verejnosti, majú prítomní občania povinnosti účastníkov zhromaždenia. Nesmú zasahovať do rokovania pokiaľ predsedajúci nerozhodne inak.

V súlade s cieľmi svojej činnosti majú združenia právo obracať sa na štátne orgány s petíciami.

XI.

 ZÁVEREĆNÉ USTANOVENIA

Tieto stanovy boli schválené dňa 7.1.2020 v Dargove základajúcimi členmi združenia.
Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Občianske združenie Tvoríme farbami vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

Registrácia TVORÍME FARBAMI OZ zapísná na Ministerstve vnútra dňa  6.3.2020 pod číslom VVS/1-900/90-58472